Μαγικό ραβδί στην Processing

Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές συστήματος mouseX και mouseY της Processing, καθώς και την δυνατότητα να ορίσουμε διαφάνεια-αδιαφάνεια στα χρώματα μας για να δημιουργήσουμε ένα μαγικό ραβδί…

Interactive European monuments board with raspberry pi and makey makey

The board consists of a wooden structure with various 3d printed monuments of Europe and can be connected to any screen and speakers. In front of every monument there are two metal pins and when they are touched the screen shows information and photos of the monument while the same info is being played by the speakers.

Continue reading Interactive European monuments board with raspberry pi and makey makey

Trivia board game – playing with circuits

A school project from the Experimental Elementary School of Florina in collaboration with the teacher of the fifth grade. 

Students formed small groups of 5-6 and constructed four trivia board games using electric circuits. Each board game has 4 questions with 3 possible answers. Under every answer there are two metal pins. We can put a magnet over them to choose our answer. If we get all 4 questions right a led light turns on and a buzzer plays a beeping sound. Continue reading Trivia board game – playing with circuits